A DFT-HUNGÁRIA ZRT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ONLINE SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN:

 

DFTÉKA / TÉRÍTÉSMENTES WEBINÁRIUMOK/COACHING

Amely létrejött egyrészről,

Szolgáltató:                                                       DFT-Hungária Zrt.

Székhelye:                                                        1135 Budapest, Szegedi út 54. 1. em. 1. ajtó.

Adószáma:                                                        25044595-2-41

Cégjegyzékszáma:                                           01-10-048235

Telefonszám:                                                    06 1 266 7601

Email cím:                                                         kapcsolat@dft.hu

mint  szolgáltatást biztosító  (a továbbiakban: Szolgáltató), valamint a  szolgáltatást igénybevevő Résztvevő (a továbbiakban: Résztvevő) között.

 

 1. Bevezetés
 • A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a DFT-Hungária Zrt. által szervezett olyan szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek nem esnek a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá.
 • A jelen szerződés az Intézmény és a szolgáltatásra online módon, a https://www.dft.hu/ weboldalon jelentkező Résztvevő között jön létre, amelynek keretében az Intézmény vállalja, hogy szolgáltat, míg a Résztvevő pedig azt vállalja, hogy a szolgáltatást igénybe veszi.
 • A szervezett szolgáltatás részletes adatai a https://www.dft.hu/ weboldalon találhatóak.
 1. Résztvevő kötelezettségei, részvételi díjak és fizetési feltételek
 • Résztvevő kijelenti, hogy a jelentkezéskor – a jelentkezésre szolgáló felületen – általa megadott személyes adatai megfelelőek, azokat ellenőrizte, és azok valós adattartalmáért felelősséget vállal. A Résztvevő által megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Résztvevő felel. A Szolgáltató kizárja a felelősségét, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.
 • Résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelentkezéssel elfogadja az adatkezelési tájékoztatót, amely jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képezi. Résztvevő a https://www.dft.hu/ weboldalon (a továbbiakban Weboldalon) elérhető felületen a szolgáltatásokra való jelentkezéssel elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 • Résztvevő a szolgáltatások teljes időtartama alatt valamint a jelen ÁSZF-ben rögzített jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során köteles mindvégig jóhiszeműen együttműködni a Szolgáltatóval. Résztvevő köteles a jelentkezéskor – amennyiben fizetős szolgáltatásra jelentkezik – a szolgáltatás teljes díját a Szolgáltató weboldaláról közvetlenül elérhető elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás (Barion) útján, bankkártyával vagy regisztrált Barion fiókkal rendezni. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel, bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel lehet fizetni a Weboldalon. (A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Bővebb információ a fizetési módról: https://www.barion.com/hu/)
 • A “Jelentkezés/Regisztráció” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztethet. Szolgáltató a Résztvevő részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki a Résztvevő által megadott email címére.
 • Ha a Résztvevő késedelmesen fizeti meg az Intézmény részére a díjat, úgy az Intézmény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48 § alapján késedelmi kamatra jogosult. Az Intézmény tájékoztatja a Résztvevőt, Résztvevő pedig tudomásul veszi Szolgáltató azon tájékoztatását, hogy a Szolgáltató a szolgáltatási díjat egy összegben köteles meghatározni, továbbá a jelen ÁSZF-ben feltüntetett díjon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapíthat meg a résztvevő személy terhére.

 

 1. Intézmény jogai és kötelezettségei

 

 • Szolgáltató a szolgáltatás teljes időtartama alatt valamint a jelen ÁSZF-ben rögzített jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során köteles mindvégig jóhiszeműen együttműködni a Résztvevővel.
 • A Szolgáltató vállalja, hogy a saját maga által kidolgozott tematika és modell alapján megtartja a szolgáltatást, és biztosítja az esetlegesen szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy bármely Szolgáltatást bármely időpontban azonnali hatállyal törölje vagy felfüggessze, így a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződéseket bármikor felmondja.

 

 1. Szerződésszegés jogkövetkezményei, felelősségvállalás
 • Résztvevő a Szolgáltatás során az általa az Intézménynek, valamint más harmadik személyek részére szándékosan vagy gondatlansággal okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
 • Résztvevő a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul betartja. Bármelyik kötelezettségének megszegése esetén az Intézmény írásban felszólítja arra, hogy kötelezettségének tegyen eleget. Amennyiben ezen írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül sem teljesíti a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeit, a Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződést azonnali hatállyal és egyoldalúan felmondani, amely esetben a jelen ÁSZF 5.5. pontban rögzített jogkövetkezmények irányadóak.
 1. A szerződés időtartama, szünetelése és megszűnése
 • Jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés határozott időtartamra, a Szolgáltatás befejezésének napjáig jön létre. Felek együttesen rögzítik, hogy jelen ÁSZF-ben foglaltak szerződésszerű teljesítése esetén egymással mindenre kiterjedően, maradéktalanul elszámolnak.
 • Ha a Résztvevő a jelentkezését követően, de a Szolgáltatás kezdő időpontját (óra/perc) megelőző 48 órán belül mondja fel a szerződést, úgy a szolgáltatás díját a Szolgáltató jogosult megtartani, azt a Résztvevő részére nem köteles visszafizetni
 • Ha a Résztvevő a jelentkezését követően, a Szolgáltatás kezdőidőpontját (óra/perc) megelőzően legalább 48 órával mondja fel, úgy választása szerint jogosult a már befizetett összeget másik képzésre felhasználni vagy annak visszatérítését is jogosult kérni. Visszatérítés esetén az kizárólag banki utalással történhet.
 • . A Szolgáltató a jelen szerződést bármikor felmondhatja, azonban a teljesítésével arányosan köteles elszámolni a Résztvevővel, és a fennmaradó és ténylegesen nem szolgáltatott teljesítés után járó szolgáltatási díjat köteles visszatéríteni a Résztvevő részére.

 

 1. Adatkezelés
 • Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény („Info. Törvény”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet (közismert nevén a „GDPR”) rendelkezéseit.

 

 • Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataik a másik szerződéses fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges.

 

 • A szolgáltatásokkal kapcsolatosan kezelt személyes adatokról szóló adatkezelési tájékoztatás jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi. Jelen ÁSZF elfogadásával a Résztvevő rögzíti, hogy az adatkezelési tájékoztatást elolvasta és megismerte, az abban rögzített tájékoztatást tudomásul vette, azzal, hogy bármikor jogosult az adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerint a Szolgáltatóhoz fordulni az adatkezelést érintő kérdéseivel, valamint jogosult a vonatkozó jogszabályok szerint az adatkezelésről az adatkezelési tájékoztató szerint bármikor tájékoztatást kérni, egyéb jogokat gyakorolni.
 • Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az ingyenes (tehát kizárólag a nem költségtérítéses) szolgáltatásokról kép- és hangfelvételt, illetve fényképet készíthet, amelyen elképzelhető, hogy a Résztvevő is szerepel. Ezeket a hang és képanyagokat a Szolgáltató nyomtatott, elektronikus anyagaiban felhasználhatja. A felhasználási jog 5 éves időtartamra illeti meg az Intézményt, és Magyarország területére korlátozott. A kép- és hangfelvételek készítéséhez a Résztvevő a szolgáltatásra történő jelentkezéssel hozzájárul, és egyúttal bármilyen nemű felhasználási jogáról illetve felhasználási díjra vonatkozó költségigényéről kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.

 

 1. Szellemi Tulajdon
 • A Szolgáltatások keretében a Résztvevők részére biztosított bármely formátumú online vagy papíralapú anyagok, kiadványok, prezentációk, audiovizuális anyagok és azok részei („Szellemi Alkotás”) szerzői jogi védelem alá esnek, amelynek jogosultja az Szolgáltató.
 • A Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Résztvevőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára használja. A Résztvevő a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem rögzítheti, nem mentheti, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti, illetve egyéb módon sem hozhatja harmadik személyek részére nyilvánosságra.
 • A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Szolgáltató minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart.
 • A Szellemi Alkotások kereskedelmi célból megvalósuló bármely adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen, de nem kizárólagosan annak forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos.
 • A Szellemi Alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában kizárólag a Szolgáltató előzetes és írásbeli engedélyével lehetséges.
 1. Egyéb rendelkezések
 • Jelen ÁSZF-hez csatolt melléklet a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
 • A jelen szerződés megszüntetésével vagy szüneteltetésével kapcsolatos jognyilatkozataikat ajánlott, tértivevényes postai küldeményben kötelesek egymással közölni a jelen szerződés fejlécében rögzített elérhetőségekre való megküldéssel. A küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (pl.: ismeretlen helyre költözött, a küldeményt nem kereste vagy ismeretlen jelzéssel érkezik vissza), míg a küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kell kézbesítettnek tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az átvételt megtagadta. A Felek minden egyéb nyilatkozatukat is írásban (emailben) jogosultak megtenni.
 • A jelen ÁSZF alapján történő szolgáltatásnyújtás és kommunikáció nyelve a magyar.
 • A Résztvevő panaszait az alábbi elérhetőségeken jelezheti:
  • Telefon: 06 1 266-7601
  • Email: kapcsolat@dft.hu
 • A beérkezett panaszokat a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül elbírálja és a Résztvevő által megadott elérhetőségen a Résztvevőt írásban értesíti az eredményről.
 • Amennyiben a Szolgáltató és a Résztvevő között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval történő tárgyalások során nem rendeződik, a Résztvevő (abban az esetben, ha fogyasztónak minősül) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az Intézmény székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is,(Elérhetőség: Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) vagy polgári peres eljárást kezdeményezhet.
 • Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a vállalkozásra vonatkozó szabályai, valamint az egyéb kapcsolódó, hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 • A jelen ÁSZF módosításig, illetve visszavonásig hatályos. Az Intézmény bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Mellékletek:

 1. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató

 

Kelt: Budapest, 2021. október 19.

DFT-Hungária Zrt.

 

 1. számú melléklet – Adatkezelési Tájékoztató

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

DFTÉKA / TÉRÍTÉSMENTES WEBINÁRIUMOK/COACHING SZOLGÁLTATÁSOKBAN

TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL KAPCSÁN

 1. Bevezetés

DFT-Hungária Zrt. részére kiemelten fontos a személyes adatok védelme, ezért az alábbi adatkezelési tájékoztató keretében célunk az, hogy információt nyújtsunk az Intézményünk által folytatott személyes adatkezelési tevékenységekről a szolgáltatásokkal kapcsolatosan. 

 1. Az adatkezelő neve és elérhetősége
 • Adatkezelő neve: DFT-Hungária Zrt. (a továbbiakban jelen tájékoztatóban, „Intézmény” vagy „Adatkezelő”)
 • Székhelye és Postai címe:                1135 Budapest, Szegedi út 54. 1. em. 1. ajtó
 • Email címe: kapcsolat@dft.hu
 1. Az érintett adatok köre
 • Az alábbi személyes adatokat kezeljük Önről, mint Résztvevőnkről a szolgáltatás lebonyolítása érdekében:
 • Teljes név;
 • Telefonszám;
 • Lakcím;
 • Email cím;
 • Munkahely neve:
 • Munkahely címe:
 • Munkahely adószáma:
 • Beosztás:
 • költségtérítés esetén a szolgáltatás fizetéséhez kapcsolódó adatok;
 • A szolgáltatás során a DFT-Hungária részére ismertté vált adatok

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja
 • Az adatkezelés célja hogy a DFT-Hungária mint szolgáltatást biztosító a Résztvevővel létrejött szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tegyen, azaz a szolgáltatást megszervezze, megtartsa, kapcsolatot tarthasson a Résztvevővel, illetve a szolgáltatási díjat begyűjtse. Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató és a Résztvevő között létrejövő szerződés teljesítése. (A telefonszám, mint kapcsolattartási adat kezelésének jogalapja a Résztvevő hozzájárulása. Ezen adatot kizárólag kapcsolattartási céllal kezeljük.)
 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a személyes adatokat a szerződés megszűnésétől számított ötödik évig, a jogi igények elévüléséig kezeli. A vonatkozó számviteli jogszabályok alapján a szigorú számadási dokumentumokat (mint pl.: a számla) a kiállítást követő évet követően további 8 évig megőrizzük. (2000. évi C. törvény [ Számv. tv. 169 § (1)]

 1. A személyes adatok címzettjei
 • Az Ön személyes adatainak kezelése során adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó olyan jogi személy (jelen esetben gazdasági társaságok) aki a Szolgáltató, mint adatkezelő megbízásából és annak utasítása alapján kezeli az Ön személyes adatait. A DFT-Hungária Zrt. a képzéshez kapcsolódó számla kiállítás és online fizetési szolgáltatás vonatkozásában vesz igénybe adatfeldolgozót, aki egyes személyes adataihoz hozzáfér.
 • Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó elérhetősége

 

Adatfeldolgozó igénybevételének oka
Billingo Technologies Zrt. 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet számla kiállítása
Barion Payment Zrt. 1117, Budapest, Infopark sétány 1. online fizetési szolgáltatás
Numitor MMIV Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 9. A. ép. 20. számviteli szolgáltatás igénybevétele

 

 1. Adattovábbítás

 

 • A személyes adatait harmadik fél részére nem továbbítjuk.

 

 1. Önt, mint az adatkezelés érintettjét megillető jogok

 

 • Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:

 

 • Hozzáférés joga – Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az Önről kezelt adatok köréről, kérelmezheti a személyes adatokhoz történő hozzáférést. A hozzáférés joga lehetőséget biztosít arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e az Ön személyes adataira vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz, azokról másolatot igényelhet, valamint tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.

 

 • Helyesbítés, törlés, és az adatkezelés korlátozásának joga – A személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni. A helyesbítés joga lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az Adatkezelőtől. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérje. Ha Ön a személyes adatainak kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényt tart az adatkezelés korlátozására, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

 • Tiltakozás joga – Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból – a jogszabályokban rögzített esetekben – bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

 

 • Adatok hordozhatóságának joga – Önt megilleti továbbá az adatainak hordozhatósághoz való jog Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

 

 • Felhívjuk a figyelmét arra, hogy egyes jogai részben vagy egészben korlátozottak lehetnek az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek miatt. Amennyiben jogait érvényesíteni kívánja, vagy bármilyen kérdése/észrevétele merül, fel az adatkezeléssel kapcsolatban úgy kérjük, forduljon bátran Intézményünkhöz jelen Adatkezelési tájékoztató 2. pontjában rögzített elérhetőségeken postai levélben, (Borítékra kérjük, írja rá, hogy „Adatkezelési megkeresés”) emailben vagy akár személyesen is.

 

 1. Panasz benyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés

 

 • Amennyiben Ön az adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 

 • közvetlenül a Szolgáltatóhoz fordulhat postai levélben, emailen vagy személyesen a 2. pontban rögzített elérhetőségeken.
 • bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: birosagok.hu
 • az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: 1055 Budapest,
  Falk Miksa utca 9-11 Weboldal: www.naih.hu
 1. Az adatszolgáltatási kötelezettség
 • Tájékoztatjuk arról, hogy az Ön, mint a szolgáltatásban résztvevő természetes személy adatainak megadása a szerződés megkötésének előfeltétele, az Ön személyes adatainak kezelése nélkül nem tudjuk az Ön részvételét a szolgáltatásokban biztosítani, valamint adatszolgáltatási/adattovábbítási kötelezettségeinknek sem tudunk eleget tenni.
 • Intézményünk fenntartja a jelen adatkezelési tájékoztató módosításának a jogát, amelyről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 

Kelt: Budapest, 2021. október 14.

DFT-Hungária Zrt.


A DFT-HUNGÁRIA ZRT WORKSHOPOK/EGYNAPOS KÉPZÉSEK/ NYÍLT KÉPZÉSEK FELNŐTTKÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Amely létrejött egyrészről,

Oktatási intézmény neve:                           DFT-Hungária Zrt.

Nyilvántartási száma:                                 B/2020/000829

Székhelye:                                                1135 Budapest, Szegedi út 54. 1. em. 1. ajtó.

Adószáma:                                                 25044595-2-41

Cégjegyzékszáma:                                     01-10-048235

Telefonszám:                                              06 1 266 7601

Email cím:                                                  kapcsolat@dft.hu

mint oktatási intézmény (a továbbiakban: Intézmény), valamint a Képzésre jelentkező (a továbbiakban: Résztvevő) között.

 

 1. Bevezetés

 

 • A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a DFT-Hungária Zrt. által szervezett képzésekre vonatkozik, és a Résztvevő által történő elfogadás alapján az Intézmény és a Résztvevő között a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti – írásbelinek nem minősülő – felnőttképzési szerződés jön létre az Intézmény és a képzésre jelentkező Résztvevő között, amelynek keretében az Intézmény vállalja, hogy képzést tart, míg a Résztvevő pedig azt vállalja, hogy a képzésen részt vesz.
 • A jelen ÁSZF alapján biztosított képzések, kizárólag bejelentés köteles felnőttképzéseknek minősülnek, azok a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti nem minősülnek engedélyköteles képzéseknek.
 • Az adott képzés adatait a https://www.dft.hu/ weboldalon található. a mindenkori bejelentett képzés (workshop, egynapos képzés, nyílt képzés) megnevezését, óraszámát, kezdési és befejezési időpontját, formáját, ütemezését, tartalmát a jelentkezéskor a honlapon találja.

 

 

 

 1. Résztvevő kötelezettségei, Képzési díjak és fizetési feltételek

 

 • Résztvevő kijelenti, hogy a képzésekre történő jelentkezéskor – a jelentkezésre szolgáló felületen – általa megadott személyes adatai megfelelőek, azokat ellenőrizte, és azok valós adattartalmáért felelősséget vállal. A Résztvevő által megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Résztvevő felel. Az Intézmény kizárja a felelősségét, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.
 • Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésre történő jelentkezéssel elfogadja az Intézmény adatkezelési tájékoztatóját, amely jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képezi. Résztvevő a
 • Résztvevő a Képzés teljes időtartama alatt valamint a jelen ÁSZF-ben rögzített jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során köteles mindvégig jóhiszeműen együttműködni az Intézménnyel.

.

 • Résztvevő megismerte és tudomásul vette a jelen ÁSZF-ben rögzítetteket illetve a képzés adatait, amely adatok összhangban vannak a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
 • A Résztvevő kijelenti, és szavatolja, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt minden feltételnek megfelel, így a jelen ÁSZF-fel érintett képzéssel kapcsolatban vele szemben kizáró körülmény nem merül fel, semmilyen jogi akadálya nincs annak, hogy a Képzésben részt vegyen.
 • Résztvevő köteles a jelentkezéskor – amennyiben fizetős szolgáltatásra jelentkezik – a képzés teljes díját a Szolgáltató weboldaláról közvetlenül elérhető elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás (Barion) útján, bankkártyával vagy regisztrált Barion fiókkal rendezni. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel, bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel lehet fizetni a Weboldalon. (A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Bővebb információ a fizetési módról: https://www.barion.com/hu/)
 • A “Megrendelem” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztet. Intézmény a Résztvevő részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki a Résztvevő által megadott email címére.
 • Ha a Résztvevő késedelmesen fizeti meg az Intézmény részére a képzési díjat, úgy az Intézmény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48 § alapján késedelmi kamatra jogosult. Az Intézmény tájékoztatja a Résztvevőt, Résztvevő pedig tudomásul veszi Intézmény azon tájékoztatását, hogy az Intézmény a képzési díjat egy összegben köteles meghatározni, továbbá a jelen ÁSZF-ben feltüntetett képzési díjon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapíthat meg a képzésben részt vevő személy terhére.

 

 1. Intézmény jogai és kötelezettségei

 

 • Intézmény a Képzés teljes időtartama alatt valamint a jelen ÁSZF-ben rögzített jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során köteles mindvégig jóhiszeműen együttműködni a Résztvevővel.
 • Az Intézmény vállalja, hogy megtartja az oktatás rendjét, és biztosítja a 393/2013. (XI. 12.) Kormányrendelet (a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról) szerint, a képzéshez esetlegesen szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
 • A képzés elvégzéséről az Intézmény a Résztvevő írásbeli kérésére Tanúsítványt (igazolást) állít ki.
 • A képzés időtartama alatt az Intézmény teljesíti a jogszabály által meghatározott statisztikai adatszolgáltatási, és lejelentési kötelezettségét.
 • Az Intézmény fenntartja a jogot arra, hogy bármely Képzést bármely időpontban azonnali hatállyal töröljön, így a jelen ÁSZF alapján létrejövő felnőttképzési szerződéseket felmondja.
 • A képzés teljes időtartama alatt az Intézmény vállalja, hogy a nyilvántartásba vételének érvényességét folyamatosan fenntartja, valamint ha tevékenysége folytatásától eltiltják, a Résztvevőt ért kárt (képzés még le nem oktatott óráira vonatkozó díját) megtéríti.
 • Az Intézmény tájékoztatja a Résztvevőt – a felnőttképzésről szóló 2013. évi. LXXVII. törvény 17.§ (a) bekezdése szerint, hogy a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma a következő: B/2020/000829

 

 1. Szerződésszegés jogkövetkezményei, felelősségvállalás

 

 • Résztvevő a Képzés során az általa az Intézménynek, valamint más harmadik személyek részére szándékosan vagy gondatlansággal okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
 • Résztvevő a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul betartja. Bármelyik kötelezettségének megszegése esetén az Intézmény írásban felszólítja arra, hogy kötelezettségének tegyen eleget. Amennyiben ezen írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül sem teljesíti a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeit, az Intézmény jogosult a felnőttképzési szerződést azonnali hatállyal és egyoldalúan felmondani, amely esetben a jelen ÁSZF 5.5. pontban rögzített jogkövetkezmények irányadóak.

 

 1. A szerződés időtartama, szünetelése és megszűnése
 • Jelen ÁSZF alapján létrejövő felnőttképzési szerződés határozott időtartamra, „A képzés befejezésének időpontja” napjáig jön létre. Felek együttesen rögzítik, hogy jelen ÁSZF-ben foglaltak szerződésszerű teljesítése esetén egymással mindenre kiterjedően, maradéktalanul elszámolnak.
 • A felnőttképzési jogviszony a felek erre vonatkozó írásbeli megállapodása alapján szünetel. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek. A Résztvevő szüneteltelési igényét írásban köteles az Intézménynek jelezni.
 • Ha a Résztvevő – saját érdekkörében felmerülő okból – a jelen ÁSZF elfogadásával létrejött szerződést követően, de a Képzés megkezdésének időpontját megelőzően, 48 órán belül mondja fel a szerződést, úgy a képzés díját az Intézmény jogosult megtartani. Ha a Résztvevő – saját érdekkörében felmerülő okból – a jelen ÁSZF alapján létrejövő felnőttképzési szerződést Képzés megkezdését megelőző 48 óra időtartam előtt mondja fel, úgy választása szerint jogosult a már befizetett összeget másik képzésre felhasználni vagy annak visszatérítését is kérheti.
 • . Az Intézmény a jelen szerződést bármikor felmondhatja, azonban a teljesítésével arányosan köteles elszámolni a Résztvevővel, és a fennmaradó és le nem oktatott képzési díjat köteles visszatéríteni a Résztvevő részére.
 • A jelen ÁSZF alapján létrejövő Felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha
 • a Résztvevő a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált;
 • a Résztvevő fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti vagy;
 • A jelen ÁSZF alapján létrejövő Felnőttképzési szerződést az Intézmény azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Résztvevő:
 • megtagadja az együttműködést a képzés bármelyik szakaszában;
 • a Felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségeit számára felróható módon nem teljesíti.
 • a képzés díját határidőben nem fizeti meg.

 

 1. Adatkezelés
 • Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény („Info. Törvény”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet (közismert nevén a „GDPR”) rendelkezéseit.
 • Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataik a másik szerződéses fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges.

 

 • A képzéssel kapcsolatosan kezelt személyes adatokról szóló adatkezelési tájékoztatás jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi. Jelen ÁSZF elfogadásával a Résztvevő rögzíti, hogy az adatkezelési tájékoztatást elolvasta és megismerte, az abban rögzített tájékoztatást tudomásul vette, azzal, hogy bármikor jogosult az adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerint az Intézményhez fordulni az adatkezelést érintő kérdéseivel, valamint jogosult a vonatkozó jogszabályok szerint az adatkezelésről az adatkezelési tájékoztató szerint bármikor tájékoztatást kérni, egyéb jogokat gyakorolni.
 • Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Intézmény az ingyenes (tehát kizárólag a nem költségtérítéses) képzésekről kép- és hangfelvételt, illetve fényképet készíthet, amelyen elképzelhető, hogy a Résztvevő is szerepel. Ezeket a hang és képanyagokat az Intézmény nyomtatott, elektronikus anyagaiban felhasználhatja. A felhasználási jog 5 éves időtartamra illeti meg az Intézményt, és Magyarország területére korlátozott. A kép- és hangfelvételek készítéséhez a Résztvevő a képzésre történő jelentkezéssel hozzájárul, és egyúttal bármilyen nemű felhasználási jogáról illetve felhasználási díjra vonatkozó költségigényéről kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.

 

 1. Szellemi Tulajdon

 

 • A Képzések keretében a Résztvevők részére biztosított bármely formátumú online vagy papíralapú anyagok, kiadványok, prezentációk, audiovizuális anyagok és azok részei („Szellemi Alkotás”) szerzői jogi védelem alá esnek, amelynek jogosultja az Intézmény.
 • Az Intézmény nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Résztvevőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára használja. A Résztvevő a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem rögzítheti, nem mentheti, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti, illetve egyéb módon sem hozhatja harmadik személyek részére nyilvánosságra.
 • A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül az Intézmény minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart.
 • A Szellemi Alkotások kereskedelmi célból megvalósuló bármely adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen, de nem kizárólagosan annak forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos.
 • A Szellemi Alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában kizárólag az Intézmény előzetes és írásbeli engedélyével lehetséges.

 

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

 • Jelen ÁSZF-hez csatolt melléklet a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
 • A jelen szerződés megszüntetésével vagy szüneteltetésével kapcsolatos jognyilatkozataikat ajánlott, tértivevényes postai küldeményben kötelesek egymással közölni a jelen szerződés fejlécében rögzített elérhetőségekre való megküldéssel. A küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (pl.: ismeretlen helyre költözött, a küldeményt nem kereste vagy ismeretlen jelzéssel érkezik vissza), míg a küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kell kézbesítettnek tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az átvételt megtagadta. A Felek minden egyéb nyilatkozatukat is írásban (emailben) jogosultak megtenni.
 • A jelen ÁSZF alapján történő szolgáltatásnyújtás és kommunikáció nyelve a magyar.
 • A Résztvevő panaszait az alábbi elérhetőségeken jelezheti:
  • Telefonon keresztül: 06 1 266 7601
  • Emailben illetve írásban, postai levél formájában: Email cím: kapcsolat@dft.hu Posta cím: 1135 Budapest, Szegedi út 54. 1. em. 1. ajtó.

A beérkezett panaszokat az Intézmény 30 (harminc) napon belül elbírálja és a Résztvevő által megadott elérhetőségen a Résztvevőt írásban értesíti az eredményről.

 • Amennyiben az Intézmény és a Résztvevő között esetlegesen fennálló jogvita az Intézménnyel történő tárgyalások során nem rendeződik, a Résztvevő (abban az esetben, ha fogyasztónak minősül) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az Intézmény székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is,(Elérhetőség: Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) vagy polgári peres eljárást kezdeményezhet.
 • Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a vállalkozásra vonatkozó szabályai, valamint az egyéb kapcsolódó, hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 • A jelen ÁSZF módosításig, illetve visszavonásig hatályos. Az Intézmény bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Mellékletek:

 1. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató

 

Kelt: Budapest, 2021. október 26.

DFT-Hungária Zrt.

 

 

 

 

 1. számú melléklet – Adatkezelési Tájékoztató

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

WORKSHOPOK / EGYNAPOS KÉPZÉSEK / NYÍLT KÉPZÉSEK FELNŐTTKÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ

FELNŐTTKÉPZÉSBEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL KAPCSÁN

(Bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenységhez)

 

 

 1. Bevezetés

 

Intézményünk részére kiemelten fontos a személyes adatok védelme, ezért az alábbi adatkezelési tájékoztató keretében célunk az, hogy információt nyújtsunk az Intézményünk által folytatott személyes adatkezelési tevékenységekről a felnőttképzéssel kapcsolatosan.

 

 1. Az adatkezelő neve és elérhetősége

 

 • Adatkezelő neve: DFT-Hungária Zrt. (a továbbiakban jelen tájékoztatóban, „Intézmény” vagy „Adatkezelő”)
 • Székhelye és Postai címe: 1135 Budapest, Szegedi út 54. 1. em. 1. ajtó.
 • Email címe: kapcsolat@dft.hu

 

 1. Az érintett adatok köre

 

 • Intézményünk Önnel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban Felnőttképzési tv.) alapján felnőttképzési szerződést köt. A Felnőttképzési tv. 21. § alapján az alábbi személyes adatokat kezeljük Önről, mint képzésben résztvevő a képzés lebonyolítása érdekében:

 

 • Az Ön mint képzésben résztvevő személy természetes személyazonosító adatait, és – az oktatási szám kiadásával összefüggésben – oktatási azonosító számát, legmagasabb iskolai végzettségre vonatkozó adatát, képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

 • Az adatkezelés célja hogy a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségeinek az Intézmény eleget tegyen, a képzést lebonyolítsa, valamint, hogy a jogszabályban rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tegyen. Az adatkezelés jogalapja az Intézményre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése. (A vonatkozó jogi kötelezettség a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. §-ban került rögzítésre) (A telefonszám kezelésének jogalapja a Résztvevő hozzájárulása. Ezen adatot kizárólag kapcsolattartási céllal kezeljük.)

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelő a személyes adatokat a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

 

 1. A személyes adatok címzettjei

 

 • Az Ön személyes adatainak kezelése során adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó olyan jogi személy (jelen esetben gazdasági társaságok) aki az Intézmény, mint adatkezelő megbízásából és annak utasítása alapján kezeli az Ön személyes adatait.

 

 • Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó elérhetősége

 

Adatfeldolgozó igénybevételének oka
Billingo Technologies Zrt. 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet számla kiállítása
Barion Payment Zrt. 1117, Budapest, Infopark sétány 1. online fizetési szolgáltatás
Numitor MMIV Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 9. A. ép. 20. számviteli szolgáltatás igénybevétele

 

 

 

 

 1. Adattovábbítás

 

 • Tájékoztatjuk Önt arról, hogy Intézményünk, mint felnőttképző – a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15 § alapján adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében.
 • Az adatszolgáltatás körében az alábbi személyes adatok érintettek:
  • az Ön természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adat, oktatási azonosító szám.
 • A felnőttképzési államigazgatási szerv adatszolgáltatási rendszerének kezelője a felnőttképzési államigazgatási szerv kezeli, ennek jogszabályban kijelölt intézménye:

Pest Megyei Kormányhivatal Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.

 

 1. Önt, mint az adatkezelés érintettjét megillető jogok

 

 • Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:

 

 • Hozzáférés joga – Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az Önről kezelt adatok köréről, kérelmezheti a személyes adatokhoz történő hozzáférést. A hozzáférés joga lehetőséget biztosít arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e az Ön személyes adataira vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz, azokról másolatot igényelhet, valamint tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.

 

 • Helyesbítés, törlés, és az adatkezelés korlátozásának joga – A személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni. A helyesbítés joga lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az Adatkezelőtől. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérje. Ha Ön a személyes adatainak kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényt tart az adatkezelés korlátozására, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

 • Tiltakozás joga – Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból – a jogszabályokban rögzített esetekben – bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

 

 • Adatok hordozhatóságának joga – Önt megilleti továbbá az adatainak hordozhatósághoz való jog Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

 

 • Felhívjuk a figyelmét arra, hogy egyes jogai részben vagy egészben korlátozottak lehetnek az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek miatt. Amennyiben jogait érvényesíteni kívánja, vagy bármilyen kérdése/észrevétele merül, fel az adatkezeléssel kapcsolatban úgy kérjük, forduljon bátran Intézményünkhöz jelen Adatkezelési tájékoztató 2. pontjában rögzített elérhetőségeken postai levélben, (Borítékra kérjük, írja rá, hogy „Adatkezelési megkeresés”) emailben vagy akár személyesen is.

 

 1. Panasz benyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés

 

 • Amennyiben Ön az adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 

 • közvetlenül az Intézményhez fordulhat postai levélben, emailen vagy személyesen a 2. pontban rögzített elérhetőségeken.
 • bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: birosagok.hu
 • az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: 1055 Budapest,
  Falk Miksa utca 9-11 Weboldal: www.naih.hu

 

 1. Az adatszolgáltatási kötelezettség

 

 • Tájékoztatjuk arról, hogy az Ön, mint a képzésben résztvevő természetes személy adatainak megadása a felnőttképzési szerződés megkötésének előfeltétele, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, és az Ön személyes adatainak kezelése nélkül a felnőttképzést nem tudjuk az Ön részvételét a képzésben biztosítani, valamint adatszolgáltatási/adattovábbítási kötelezettségeinknek sem tudunk eleget tenni.
 • Intézményünk fenntartja a jelen adatkezelési tájékoztató módosításának a jogát, amelyről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 

Kelt: Budapest, 2021. október 26.

DFT-Hungária Zrt.

 

evikiAdatvédelmi nyilatkozat